TALER TALER DU MUSST WANDERN

 

 

Taler Taler du musst wandern

Taler, Taler, du mußt wandern,
von der einen Hand zur andern.
Das ist schön, das ist schön,
niemand darf den Taler seh’n.

Taler Taler du musst wandern